Wat wordt bedoeld met getrapt intern toezicht?

In het algemeen geldt dat de dagelijkse of algemene leiding er zorg voor moet dragen dat er een interne toezichthouder is die toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en de algemene gang van zaken binnen de instelling. De interne toezichthouder moet daarbij rechtstreeks toezicht kunnen houden op het niveau waar de voor de instelling belangrijke beleidsbeslissingen kunnen worden genomen.

Het is dus in het geval van een holdingstructuur niet voldoende als er op het niveau van de moedermaatschappij (die geen zorgaanbieder is) een interne toezichthouder is, als die geen rechtstreeks toezicht kan houden op het dagelijks beleid en de gang van zaken binnen de dochteronderneming, die zorgaanbieder is. Andersom geldt hetzelfde.

Mocht de verhouding tussen het ‘moederniveau’ en de verschillende concerns die zijn van hoofdaannemer en onderaannemers, dan is het volgende nog van belang.

De vergunningplicht is gericht op hoofdaannemers en niet op onderaannemers.

Uitsluitend in het geval de hoofdaannemer zelf geen zorg verleent en uitsluitend zorg ‘doet’ verlenen door een onderaannemer, moet ook de onderaannemer over een toelatingsvergunning beschikken als zij tot een van de volgende twee omschreven groepen zorgaanbieders behoren.

  • Alle instellingen die medisch specialistische zorg (doen) verlenen
  • Alle instellingen die Zvw/Wlz-zorg (doen) verlenen met meer dan tien zorgverleners

En dan gelden voor zowel de hoofdaannemer als de onderaannemer de algemene regels ten aanzien van het hebben van een interne toezichthouder, zoals opgenomen in de Wtza.