Vervangt de interne toezichthouder een Raad van Toezicht?

Nee, een intern toezichthouder komt niet in plaats van een Raad van Toezicht.  

De raad van toezicht kan de taken van een interne toezichthouder vervullen. Als dat zo is, is de raad van toezicht de interne toezichthouder die bedoeld is in de Wtza. Ditzelfde geldt bijvoorbeeld voor een al bestaande raad van commissarissen.

Er moet een orgaan zijn dat de taken van de interne toezichthouder vervult. Welke benaming dit orgaan heeft, is voor de Wtza niet van belang. Indien bestaande organen (zoals een raad van toezicht of een raad van commissarissen) de taken van een interne toezichthouder vervullen, is het wel zaak om goed te kijken naar de eisen die de Wtza stelt aan de (benoeming en het functioneren van de) interne toezichthouder en eventueel de statuten (bij rechtspersonen) of reglementen (bij niet-rechtspersonen) en de werkwijze aan te passen aan de eisen van de Wtza.