Jaarverantwoording

Zorgaanbieders die met collectieve middelen worden bekostigd zijn transparant, integer en professioneel. In hun zorg én in hun bedrijfsvoering en organisatie. Daarom leggen zij in het openbaar verantwoording hierover af.
Dit versterkt het vertrouwen van alle betrokken in de kwaliteit van de zorg die zij leveren en in de manier waarop zij dat doen. Om die reden geldt het voor vrijwel alle zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg en/of die daarvoor VWS-subsidie ontvangen.
Ook geldt voor zorginstellingen en jeugdhulpverleners de Wet normering topinkomens. De instellingen die in 2021 (en eerder) onder de WNT vallen, blijven ook na 1 januari 2022 onder de WNT vallen. De reikwijdte van de WNT wijzigt dus niet.

DigiMV

De jaarstukken leveren ze elk jaar tijdig aan bij het portal van het CIBG, de applicatie DigiMV. Over het verslagjaar 2022 doen ze dit vóór 1 juni 2023.

Toezicht en handhaving

Het toezicht voor zorgaanbieders gaat onder de WTZa van de IGJ naar de Nederlandse zorgautoriteit (NZa), met uitzondering van de jeugdhulpaanbieders en Veilig Thuisorganisaties. Hiervoor blijft de IGJ toezichthouder.

Wilt u meer weten?

Op onze pagina met veelgestelde vragen en antwoorden vindt u onder het kopje ‘Jaarverantwoordingsplicht zorgaanbieders’ meer informatie over de jaarverantwoording.

Meer informatie over waar u allemaal op moet letten, vindt u in de Wtza brochure Jaarverantwoording.

Kijk ook bij voorlichtingsmateriaal voor o.a. de leeswijzer jaarverantwoording voor accountants, een stroomschema en infographics.