Voor wie geldt de meldplicht?

De meldplicht in de Wtza richt zich op zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders die vallen onder de Wkkgz.
Zie de folder ‘Val ik onder de Wkkgz?’: Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg? | Brochure | Rijksoverheid.nl en doe de zelftest.

Nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders

Het melden geldt voor alle nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders. U meldt zich niet eerder dan drie maanden vóór de start van de zorg- en/of jeugdhulpverlening. Er is een aantal specifieke uitzonderingen op de meldplicht. 

Bestaande zorg- en jeugdhulpaanbieders

Ook bestaande zorg- en jeugdhulpaanbieders melden zich. Veel bestaande aanbieders zijn echter al in beeld bij de IGJ. Als u als zorgaanbieder voor 1 januari 2022 in het LRZa stond en er nu nog steeds in staat, dan hoeft u zich niet te melden. Als u als zorgaanbieder na 1 januari 2022 (opnieuw) in het LRZa bent gekomen, moet u zich wel melden.
Ook hoeft u zich niet te melden als u op tijd een jaarverantwoording over het verslagjaar 2021 aanlevert.

Op grond van de Jeugdwet leveren alle jeugdhulpaanbieders (met uitzondering van zzp’ers) een jaarverantwoording aan. Levert u als jeugdhulpaanbieder geen jaarverantwoording over verslagjaar 2021 aan en vraagt u hiervoor ook geen uitstel, dan meldt u zich.

Wanneer bent u een zorgaanbieder?

U bent een zorgaanbieder als u de volgende zorg verleent:

 • Zvw-zorg (zorg die is omschreven in de Zorgverzekeringswet)
 • Wlz-zorg (zorg die is omschreven in de Wet langdurige zorg)
 • Andere zorg, zoals alternatieve zorg.

Het kan hierbij gaan om zorg betaald door de verzekeraar, zorgkantoor, vanuit het pgb, maar ook door de patiënt zelf. Het gaat om zorgaanbieders die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verlenen. Dit kunnen ook zzp’ers zijn.

Wanneer bent u een jeugdhulpaanbieder?

U bent een jeugdhulpaanbieder als u jeugdhulp verleent onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. Het kan hier gaan om zorg betaald door de gemeente of vanuit het persoonsgebonden budget. Het gaat om jeugdhulpaanbieders die beroeps- of bedrijfsmatig jeugdhulp verlenen. Dit kunnen ook zzp’ers zijn.

Specifieke uitzonderingen bij de meldplicht

De volgende specifieke categorieën zijn uitgezonderd van de meldplicht:

 • aanbieders van uitsluitend Wlz-vervoer, schoonmaak, verstrekken eten/drinken, verstrekken kleding, leveren roerende voorzieningen of mobiliteitshulpmiddelen
 • regionale ambulancevoorzieningen die zijn aangewezen als Regionale Ambulancevoorziening op grond van de Wet ambulancezorgvoorzieningen
 • apotheken, indien de apotheker die belast is met de leiding van de apotheek is ingeschreven in het register op grond van de Geneesmiddelenwet
 • de militair geneeskundige dienst
 • Sanquin
 • ggd’en en gemeenten
 • zorgaanbieders die uitsluitend bevolkingsonderzoek verlenen met vergunning op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek
 • zorgaanbieders (weefselbanken) die uitsluitend lichaamsmateriaal in ontvangst nemen na verkrijging, of bewerken, preserveren, bewaren of distribueren en daartoe beschikken over een erkenning op grond van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
 • abortusklinieken met vergunning op grond van de Wet afbreking zwangerschap
 • inrichtingen als bedoeld in de Penitentiaire beginselenwet
 • instellingen voor de verpleging van ter beschikking gestelden (als bedoeld in de Wet forensische zorg)
 • inrichtingen (als bedoeld in de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)

De volgende specifieke jeugdhulpaanbieders zijn uitgezonderd van de meldplicht

De specifieke categorieën jeugdhulpaanbieders die zijn uitgezonderd van de meldplicht in de Jeugdwet, zijn geregeld in het Besluit Jeugdwet (de wijziging van het Besluit Jeugdwet is opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wtza).

 • jeugdhulpaanbieders die uitsluitend jeugdhulp leveren die bestaat uit het vervoer van een jeugdige
 • gemeenten