Wat zijn de intrekkingsgronden bij de Wtza-vergunning?

De Wtza-vergunning kan worden ingetrokken wanneer niet wordt voldaan aan een van de volgende eisen:

 • een onafhankelijk intern toezichthouder (artikel 3 Wtza, indien die eis op de instelling van toepassing is)
 • een dusdanige organisatie dat dit leidt tot het verlenen van goede zorg (denk daarbij aan voldoende kwalitatief als kwantitatief toegerust personeel en materieel, een goede toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden alsmede afstemmings- en verantwoordingsplichten, en voor zover nodig voldoende bouwkundige voorzieningen) (artikel 3 Wkkgz)
 • een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg (artikel 7 Wkkgz)
 • een interne procedure, waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met signalen van incidenten (artikel 9 Wkkgz)
 • een regeling financiële bedrijfsvoering (artikel 40a, eerste lid, Wmg)
 • financieel gescheiden administratie van zorgactiviteiten van andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten (artikel 40a, tweede lid, Wmg)
 • een ordelijke, controleerbare financiële administratie (artikel 40a, vierde lid, Wmg)
 • rechtmatig declareren (artikel 35, eerste, tweede, zesde en zevende lid, Wmg); of indien niet wordt voldaan aan
 • een cliëntenraad (artikel 2, eerste lid Wmcz 2018, indien die eis op de instelling van toepassing is).

De Wtza-vergunning kan ook worden ingetrokken, wanneer:

 • de instelling bij de aanvraag van de Wtza onjuiste gegevens heeft verstrekt, terwijl op grond van de juiste gegevens de Wtza-vergunning zou zijn geweigerd
 • de instelling gedurende een jaar de zorg waarvoor een Wtza-vergunning verplicht is, niet heeft verleend of heeft doen verlenen
 • de instelling ophoudt te bestaan of de bestuursstructuur aanzienlijk wijzigt
 • geen VOG overlegd kan worden van de rechtspersoon, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of de maatschap dan wel van de eigenaar, bestuurder of interne toezichthouder

Ook kan een onderzoek worden gestart op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De uitkomsten van dat onderzoek kunnen aanleiding zijn om de Wtza-vergunning in te trekken.