Wat zijn de bevoegdheden van een interne toezichthouder en hoe leg ik deze vast?

Als het gaat om de bevoegdheden van de interne toezichthouder, regelt de Wtza dat de interne toezichthouder:

  • toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en de algemene gang van zaken binnen de instelling en de dagelijkse of algemene leiding van de instelling met raad ter zijde te staat;
  • hierin onafhankelijk opereert;
  • zich bij de vervulling van zijn taak richt naar het belang van de instelling, het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden;
  • een profielschets opstelt voor de leden van de interne toezichthouder.

    Daarbij verplicht de Wtza de zorginstelling om in de statuten (bij rechtspersonen) of een schriftelijke regeling (bij niet-rechtspersonen) vast te leggen wat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de leiding en de interne toezichthouder is en hoe wordt omgegaan met eventuele conflicten. De Wtza regelt niet meer dan het bovenstaande als het gaat om de bevoegdheden en taken voor de interne toezichthouder.