Hoe wordt bepaald of aan de verschillende aan de Wtza-vergunning verbonden voorwaarden (goede zorg, de interne toezichthouder, de cliëntenraad, correct declareren en een transparante financiële bedrijfsvoering) wordt voldaan?

Een instelling moet het aanvraagformulier juist en volledig invullen (en ervoor tekenen), waarna vervolgens het CIBG beoordeelt of al dan niet aannemelijk is of aan de voorwaarden voor vergunningverlening wordt voldaan.

Het kan zijn dat naar aanleiding van de aanvraag het CIBG aanvullende gegevens nodig heeft om te kunnen beoordelen of aan de voorwaarden voor vergunningverlening is voldaan. Op basis hiervan wordt de vergunning afgegeven of geweigerd.

IGJ houdt toezicht op de naleving van de voorwaarden voor goede zorg, de eis van een interne toezichthouder en de eis van een cliëntenraad en heeft hiervoor haar eigen toezichthoudende bevoegdheden op grond van de Wkkgz, Wtza en Wmcz 2018.

NZa houdt toezicht op de naleving van correct declareren en de eisen van een transparante financiële bedrijfsvoering en heeft hiervoor ook haar eigen toezichthoudende bevoegdheden op grond van de Wmg.

Op grond van de Wtza kunnen IGJ en NZa gevraagd en ongevraagd informatie aan het CIBG verstrekken voor de weigering of intrekking van de vergunning. Het CIBG kan de vergunning intrekken wanneer er sprake is van één van de in de Wtza opgenomen intrekkingsgronden.