Aan welke eisen moet de zorgaanbieder voldoen bij de eis voor een interne toezichthouder?

De eisen aan de interne toezichthouder die zijn opgenomen in artikel 3 Wtza, zijn overgenomen uit het Uitvoeringsbesluit WTZi en zien voornamelijk toe op de onafhankelijkheid van de interne toezichthouder.

Het interne toezicht dient aan de volgende formele eisen van onafhankelijkheid te voldoen:

Onafhankelijke taakvervulling

Bepaalde functies zijn onverenigbaar met het lidmaatschap van de interne toezichthouder. Geen persoon kan tegelijk deel uitmaken van de interne toezichthouder en de dagelijkse of algemene leiding van de instelling. Zo voorkomt u (de schijn van) financiële, personele en/of familiale belangenverstrengeling.

Samenstelling

De interne toezichthouder is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch opereren. Er zijn tenminste drie leden, zij zijn maximaal vier jaar lid van de toezichthouder en kunnen die periode eenmaal met vier jaar verlengen.

Taken en bevoegdheden vastleggen

De interne toezichthouder behartigt het maatschappelijk belang en stelt een profielschets op voor de leden van interne toezichthouder. Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de interne toezichthouder en het bestuur zijn vastgelegd. Dit geldt ook voor hoe eventuele interne conflicten tussen de interne toezichthouder en de leiding worden aangepakt.
Het bestuur verstrekt tijdig informatie aan de interne toezichthouder, in ieder geval eenmaal per jaar schriftelijk de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico’s en beheers- en controlesystemen.

De verdere uitwerking van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt u vast in de statuten of het reglement van uw instelling. IGJ ziet toe op de naleving hiervan.

Daarnaast gelden de volgende kaders:

  • Om de informatiepositie van de interne toezichthouder te versterken, is de zorgaanbieder verplicht de interne toezichthouder de benodigde gegevens te leveren.
  • De interne toezichthouder wordt tenminste één keer per jaar schriftelijk op de hoogte gesteld van in ieder geval de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem van de instelling.
  • De interne toezichthouder richt zich op het belang van de instelling, het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden (zoals werknemers en cliënten). Met het maatschappelijk belang wordt gedoeld op de belangen van kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de door de instelling geleverde zorg.
    Dit sluit aan op het Burgerlijk Wetboek en het toezichtkader goed bestuur van de IGJ en Nza.
  • Om de interne toezichthouder te dwingen na te denken over de taak waarvoor de interne toezichthouder zichzelf gesteld ziet en welke past bij de behoeften van de instelling, is de zorgaanbieder verplicht ervoor zorg dragen dat de interne toezichthouder een profielschets opstelt voor de leden van de interne toezichthouder.